مقاله مقایسه اختلالات خواب در کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار شاغل در یکی از کارخانجات چاپ شهر تهران در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اختلالات خواب در کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار شاغل در یکی از کارخانجات چاپ شهر تهران در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوبت کاری
مقاله خواب آلودگی
مقاله بی خوابی
مقاله پرسش نامه خواب آلودگی اپورث
مقاله پرسشنامه SMII

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبافی نژاد یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچی میرسعید
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نامور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طبق آمارهای منتشره ۲۵ درصد از کل نیروی کاری با پدیده نوبت کاری مواجه هستند و شایع ترین شکایت سلامتی افراد نوبت کار اختلال در برنامه خواب آن هاست . با توجه به حساسیت کار در صنعت چاپ و وجود کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار در این صنعت، این مطالعه با این هدف طراحی شد که با بررسی وضعیت خواب در بین کارگران یک کارخانه چاپ، میزان شیوع این اختلالات و ارتباط آن با نوبت کاری و سایر عوامل را بررسی کند.
روش کار: این مطالعه به روش مقطعی در یکی از کارخانجات چاپ استان تهران در سال ۱۳۸۹ انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی ](دموگرافیک،[(SMII(Sleep Med Insomnia Index), ESS(Epworth Sleepiness Scale) جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از ۳۸۵ پرسش نامه توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آزمون های کای – دو، تی تست مستقل، ANOVA و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید p value کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس اطلاعات به دست آمده از آنالیز داده ها، نوبت کاری و مصرف دارو و مصرف سیگار با میزان شیوع اختلالات خواب رابطه معنی داری داشتند. همچنین پس از انجام آنالیز لوجستیک رگرسیون برای بی خوابی، میزان Odds Ratio برای مصرف دارو و نوبت کاری به ترتیب ۲٫۳ و ۳٫۲ به دست آمد.
نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات این مطالعه، نوبت کاری می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در میزان شیوع اختلالات خواب در میان کارکنان مطرح باشد. هر چند انجام بررسی های بیشتر در این زمینه جهت روشن تر شدن این فرضیه و به حداقل رساندن میزان اختلالات خواب در میان کارکنان نوبت کار توصیه می گردد.