مقاله مقایسه اثر ۸ هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۲۴ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ۸ هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله تمرین هوازی
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله نیم رخ چربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی بروجنی امین
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دست برحق حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در تحقیقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و ورزش منظم در پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع ۲، افزایش حساسیت انسولین و بهبود متابولیسم گلوکز مورد تایید قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثرات دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر نیم رخ چربی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
روش ها: به همین منظور، تعداد ۴۵ نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی، تمرین مقاومتی و شاهد قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت ۸ هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه ۷۰-۴۵ دقیقه) به انجام تمرین های هوازی و مقاومتی زیر نظر مربی مربوط پرداختند. در طول این مدت، گروه شاهد هیچ فعالیت بدنی منظمی نداشتند و فقط پیگیری شدند. در این پژوهش، متغیرهای تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگال و لیپوپروتئین پرچگال قبل و بعد از دوره های تمرینی اندازه گیری شدند. در نهایت، یافته ها با استفاده از ازمون اندازه گیری های تکراری در سطح کمتر از ۰٫۰۵ مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده بهبود معنی دار کلسترول تام و لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین هوازی و بهبود معنی دار لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین مقاومتی بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، نقش موثرتر تمرین استقامتی در بهبود نیم رخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در مقایسه با تمرین های مقاومتی را نشان داد.