مقاله مقایسه اثر ۶ هفته برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر در زنان میانسال و سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ۶ هفته برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر در زنان میانسال و سالمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله کنترل پاسچر
مقاله تمرین تقویتی سرینی میانی
مقاله تمرین تعادلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه حصاری امین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه اثر دو نوع برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر زنان سالمند را مورد ارزیابی قرار داده است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و با دو گروه مداخله ی تمرینی و یک گروه کنترل می باشد، که در آن ۴۵ زن سالمند با دامنه سنی ۶۵-۵۵ سال به روش دردسترس و داشتن ملاکهای ورود به صورت تصادفی به سه گروه تمرین تقویت سرینی میانی، تمرین تعادلی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تمرین سرینی میانی و تمرینات تعادلی پروتکل تمرینی مربوطه را به مدت ۶ هفته، ۳ بار در هفته به صورت یک روز در میان انجام دادند. تغییر در کنترل پاسچر شرکت کنندگان، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون برگ (Barg Test) اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری t همبسته و تحلیل واریانس (ANOVA) انجام شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اعمال برنامه ی تمرین تقویتی سرینی میانی و تعادلی می تواند باعث بهبود کنترل پاسچر (p=0.03) و (p=0.012) در زنان سالمند شود. همچنین تفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون گروه تمرین تقویتی سرینی میانی و تمرین تعادلی با گروه کنترل در آزمون تعادل دیده شد (p=0.005) و (p=0.001) همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه تقویتی سرینی میانی و تمرین تعادلی (p=0.6) دیده نشد.
نتیجه گیری: از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که تقویت عضله سرینی میانی باعث بهبود کنترل پاسچر در زنان سالمند می شود.