مقاله مقایسه اثر گل راعی، ویتاگنوس و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر گل راعی، ویتاگنوس و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پیش از قاعدگی
مقاله ویتاگنوس
مقاله گل راعی
مقاله ویتامین E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی شایع ترین نشانگان در زنان است. سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علائم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هر گونه علامت پدید می آید. گل راعی و ویتاگنوس، دو داروی گیاهی هستند که در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو داروی گل راعی و ویتاگنوس با ویتامین E بر سندرم قبل از قاعدگی بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی یک مرحله ای است. نمونه این پژوهش شامل ۲۱۰ زن دچار سندرم قبل از قاعدگی است. در گروه مداخله ۱ قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه مداخله ۲ قرص گل راعی و در گروه سوم (گروه کنترل) کپسول ویتامین  IU400 ،Eبه مدت ۲ ماه داده شد. علائم سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله به وسیله جدول استاندارد علائم سندرم قبل از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت و شدت علائم را با اعداد ۱ (بدون علامت)، ۲ (علائم خفیف)، ۳ (علائم متوسط) و ۴ (علائم شدید) مشخص نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل یو مان ویتنی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی زوجی، آزمون کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و پراش یک طرفه آنووا استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون ها p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت کلی علائم در گروه گل راعی از
۶۲٫۰۳±۳۱٫۵۴ قبل از مداخله به ۳۸٫۷۶±۱۲٫۱۱ بعد از مداخله، در گروه ویتاگنوس از ۶۱٫۲۳±۳۰٫۵۴ به ۲۵٫۲۵±۱۷٫۷۸ و در گروه ویتامین E از ۶۱٫۲۴±۳۲٫۰۴ به ۵۴٫۹±۱۹٫۲۴ رسید. مقایسه میانگین شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله در گروه گل راعی در مقایسه با ویتامین (P<0.005) E، همچنین گروه ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین(P<0.001) E  و نیز گروه گل راعی در مقایسه با ویتاگنوس (P<0.001) نشان داد که شدت کلی علائم به طور معنی داری کاهش یافته است؛ اما این کاهش در گروه ویتاگنوس چشمگیرتر است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مشخص گردید که هر سه دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی موثر هستند اما ویتاگنوس، موثرتر بوده است و می توان آن را به عنوان یک درمان موثر مورد استفاده قرار داد.