مقاله مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره ۱% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره ۱% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبودی زخم
مقاله پانسمان
مقاله آلوئه ورا
مقاله سوختگی درجه دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک حسینی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی آقایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلوئه ورا به طور سنتی برای التیام سوختگی استفاده شده است اما شواهد بالینی، آن نامشخص باقی مانده است. امروزه به دلیل عوارض جانبی کمتر و ارزان تر بودن گیاهان دارویی، مصرف آن ها رو به افزایش است. این مطالعه نیز به منظور مقایسه اثر پانسمان ژل آلوئه ورا و و کرم سیلورسولفادیازین %۱ بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در بیمارستان ولیعصر (عج)، اراک انجام شد. ۶۴ بیمار با زخم سوختگی درجه دو انتخاب شد و به روش تصادفی ساده در دو گرود آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ۳۲ بیمار با ژل آلوئه ورا و ۳۲ بیمار دیگر با کرم سیلور سولفادیازین %۱ روزانه پانسمان شدند. با استفاده از ابزار ارزیابی زخم بتس جنسن پارامترهای مربوط به زخم سوختگی در روز اول، هفتم و پانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اطلاعات بدست آمده از نرم افزار آماری spss نسخه ۱۷ و آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها: در گروه آزمایش میانگین وضعیت بهبودی در ابتدای مطالعه ۳۰٫۵۱۵ با انحراف معیار ۰٫۳۱۶ و در روز پانزدهم به ۱۳٫۳۰۳ با انحراف معیار ۰٫۵۱۶ و در گروه کنترل در ابتدای مطالعه ۳۱٫۲۱۹ با انحراف معیار ۰٫۳۲۱ و در روز پانزدهم به ۱۹٫۱۸۸ با انحراف معیار ۰٫۵۲۴ کاهش پیدا کرد. در روز پانزدهم بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده گردید P=0.000 ,F=467.602)).
نتیجه گیری: با توجه به عارضه کرم سیلور سولفا دیازین %۱ در مهار نسبی اپی تلیالیزاسیون و تغییررنگ در ناحیه زخم، ژل آلوئه ورا می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد.