مقاله مقایسه اثر چهار کلن صنوبر بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی خاک منطقه صفرابسته آستانه اشرفیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر چهار کلن صنوبر بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی خاک منطقه صفرابسته آستانه اشرفیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Populus
مقاله عناصر غذایی
مقاله قابلیت دسترسی
مقاله کلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پوررودسری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: کهنه احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه ای در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در منطقه صفرابسته گیلان به منظور مطالعه تاثیر کلن های مختلف صنوبر بر مقدار عناصر غذایی خاک اجرا شد. چهار کلن صنوبر به نام های Populus euruamerican 214، P. euruamerican 45.51، ۷۷٫۵۱P. deltoeides و همچنین P. deltoeides 69.55 از طرح پژوهشی پوپولتوم مقایسه ای واقع در اراضی تحقیقاتی ایستگاه صنوبر صفرابسته آستانه اشرفیه انتخاب شدند. نمونه برداری از خاک ریزوسفری زیرکشت کلن ها انجام شد. برخی پارامترهای شیمیایی نمونه های خاک پس از خشک شدن در هوای آزاد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر کلن ها بر قابلیت دسترسی فسفر، پتاسیم، منیزیم و تغییر pH و مقدار ماده آلی خاک معنی دار است، ولی کلن ها نتوانستند بر مقدار ازت و کلسیم خاک اثر معنی داری داشته باشند. مقایسه میانگین بین کلن ها نشان داد که کلن P. euruamerican 45.51 بیشترین اثر را بر قابلیت دسترسی عناصر در خاک داشته باشد. مقایسه خصوصیات رویشی درختان نیز نشان داد که کمترین قطر و ارتفاع به ترتیب با ۱۵ سانتی متر و ۱۲٫۹ متر مربوط به کلن P. euruamerican 45.51 است که می تواند بیانگر استفاده کمتر گیاه از عناصر غذایی خاک و یا بازگشت بیشتر آن ها به خاک باشد.