مقاله مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی های جوانه زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی های جوانه زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر تنش خشکی و روش های مختلف پرایمینگ
مقاله پلی اتیلن گلایکول
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله یکنواختی جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده حسینیان یگانه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بذرگر امیربهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرایمینگ یکی از تکنیک هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در شرایط تنش های محیطی از قبیل شوری و خشکی می شود. این پژوهش به منظور تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی بذر کدو تخم کاغذی در شرایط تنش خشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ۴ سطح پرایمینگ (عدم پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم با غلظت ۱ درصد و کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد) و پنج سطح تنش خشکی (۰، -۲، -۴، -۶، -۸ بار) با پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ بود. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی و وزن خشک و تر و طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت. اما هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم نسبت به شاهد کاهش نداشت، بلکه نتایج نشان داد که بذرهای تیمار شده در مقایسه با شاهد دارای درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی وزن خشک و تر و طول ریشه چه و ساقه چه بیشتری بود. در کلیه سطوح اثر متقابل معنی دار بود و بر اساس نتایج بدست آمده، درصد، یکنواختی و سرعت جوانه زنی در سطوح پایین خشکی -۲ (بار) و عدم خشکی، پرایمینگ بذر به صورت نیترات پتاسیم سبب بهبود صفات جوانه زنی شده است و در سطوح بالای خشکی -۴ (بار)، پرایمینگ بذر به صورت نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم سبب کاهش صفات جوانه زنی شده است. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولفه های جوانه زنی در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه زنی می شود.