مقاله مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دی ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۶ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زایمان
مقاله ماساژ
مقاله مپریدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: آصفی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شبانیان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بناییان شایسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اپیوئیدهای سیستمیک و ماساژ درمانی، به طور شایع جهت تسکین درد زایمان استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۲۰ زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر بروجن انجام شد. واحدهای پژوهش به صورت تصادفی در یکی از سه گروه ماساژ، پتیدین عضلانی و مراقبت استاندارد قرار گرفتند. گردآوری داده ها با استفاده از فرم های مصاحبه، معاینه و مشاهده انجام شد. ارزیابی درد با مقیاس دیداری درد انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۰) و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی، کای اسکوئر، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در بین سه گروه مورد مطالعه، شدت درد زایمان، نیم ساعت پس از مداخله تفاوت معنی داری داشت و شدت درد در گروه ماساژ از دو گروه دیگر کمتر بود p=0.001)). شدت انقباضات رحمی در سه گروه اختلاف معنی داری داشت و در گروه ماساژ نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود (۰٫۰۰۰۱>p). تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه از نظر مدت مراحل اول (۰٫۰۸۶=p) و دوم (۰٫۲۹۵=p) زایمان وجود نداشت.
نتیجه گیری: ماساژ و پتیدین عضلانی، باعث کاهش درد زایمان می شوند، اما ماساژ درمانی بدون هیچ عارضه جانبی، تسکین درد پایدارتری ایجاد می کند. ماساژ درمانی، مداخله ای ایمن، موثر و ارزان است و می تواند جهت تسکین درد زایمان استفاده شود.