مقاله مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتها، گلوکز و لاکتات دختران دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتها، گلوکز و لاکتات دختران دانشجو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتها
مقاله ورزش شنا
مقاله مقاومتی
مقاله ایروبیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش، مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتهای دختران دانشجو بود.
مواد و روش ها: طرح تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه بود که از میان آنها ۶۰ آزمودنی دختر به صورت تصادفی در چهار گروه ۱۵ نفری ورزش شنا، مقاومتی، ایروبیک و کنترل قرار گرفته و پروتکل ورزش را به مدت ۹۰ دقیقه انجام دادند. اشتهای افراد به وسیله پرسشنامه اشتها در قبل، بلافاصله و ۳ ساعت پس از اجرای آزمون اندازه گیری شد. تغذیه افراد در روز تمرین و روز قبل از آن مشابه بود. همچنین گلوکز و لاکتات خون نیز در قبل از هر یک از مراحل اشتها اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در سطح معناداری P<0.05 استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد بلافاصله پس از یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک میزان اشتهای دختران دانشجو تغییر معناداری نداشته است
(P= 0.135). در حالی که ۳ ساعت پس از هر سه ورزش، میزان اشتهای در هر سه گروه افزایش معناداری داشت (P= 0.003). همچنین، بین تغییرات اشتهای دختران دانشجو در هر سه ورزش تفاوت معناداری مشاهده نشد (P= 0.325). میزان گلوکز در بلافاصله بعد هر سه ورزش تغییر معناداری نداشت و در ۳ ساعت بعد، کاهش معناداری داشت. میزان لاکتات خون هم در بعد از هر سه ورزش افزایش معناداری داشت و ۳ ساعت بعد تقریبا به مقادیر پایه برگشت.
نتیجه گیری: می توان گفت انجام یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر اشتها تاثیر معناداری ندارد. با این حال، برای رسیدن به نتایج قطعی تر، انجام تحقیقات دیگری ضروری است.