مقاله مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع طبیعی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله بیماری هلندی
مقاله آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای از سوی پژوهشگران در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها هدف مقاله حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۷۰ می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. همچنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.