مقاله مقایسه اثر همسوئی و دگرسوئی چشم – دست بر دقت پرتاب آزاد بازیکنان بسکتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر همسوئی و دگرسوئی چشم – دست بر دقت پرتاب آزاد بازیکنان بسکتبال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برتری چشم – دست
مقاله همسویی
مقاله دگرسویی
مقاله پرتاب آزاد بسکتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی نیک مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضائیان فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال در افراد دارای چشم و دست برتر همسو و دگرسو بود. همسویی و دگرسویی چشم و دست برتر یکی از متغیرهای مهم در اجرای حرکتی محسوب می شود. تحقیقات مختلف نشان داده است که بین عملکرد بازیکنان همسو و دگرسو تفاوت وجود دارد که ناشی از عوامل احتمالی مختلفی می باشد و البته نتایج متناقضی در پژوهش های مختلف بدست آمده است. برای آزمایش سوال تحقیق، ۵۸ دانشجوی ۲۴-۱۸ ساله، بر اساس همسویی و دگرسویی چشم – دست در دو گروه همسو (۱۵ دختر و ۱۵ پسر) و دگرسو (۱۶ دختر و ۱۲ پسر) در این تحقیق شرکت کردند. هر کدام از شرکت کننده ها ۳۰ پرتاب آزاد از نقطه پنالتی بسکتبال اجرا کردند. نتایج نهایی نشان داد بین عملکرد پرتاب دو گروه همسو و دگرسو اختلاف معناداری وجود دارد (t=4.072, P=0.000). این امکان وجود دارد که برتری بازیکنان همسو به دلیل راستای دید مستقیم تر آنان و یا زمینه بینایی پیش روی آنان باشد. این نتایج تفسیرهای مهمی را به همراه دارد که یکی از آنها، جداسازی آثار موقتی اجرا و آثار دائمی یادگیری بازیکنان است. به هر حال تحقیقات تکمیلی مورد نیاز است تا دلایل و اساس اختلاف میان بازیکنان دارای چشم و دست برتر همسو و دگرسو مشخص شود.