مقاله مقایسه اثر محرک های LHRH-A3 و LHRH-A2 بر میزان پاسخگویی جنسی مولدین، درصد لقاح و بازماندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر محرک های LHRH-A3 و LHRH-A2 بر میزان پاسخگویی جنسی مولدین، درصد لقاح و بازماندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله LHRH-A2
مقاله ماهی فیتوفاگ
مقاله LHRH-A3
مقاله رسیدگی جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: پوری طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: امانی نژاد پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر هورمون LHRH-A3 بر شاخص های اصلی تکثیر نیمه مصنوعی ماهی فیتوفاگ بررسی و با اثر هورمون LHRH-A2 مقایسه شد. بدین منظور سه دوز ۳٫۷۵، ۵ و ۶٫۲۵ میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن از هورمون LHRH-A3 به سه گروه تیمار از مولدین ماده، هر تیمار شامل ۵ عدد مولد ماده با وزن تقریبی ۵ کیلوگرم تزریق شد. برای مولدین نرکه هر تیمار شامل ۸ عدد مولد نر با وزن تقریبی ۵ کیلوگرم بود، فقط از دوز ۲٫۵ میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن استفاده شد. لازم به ذکر است که در هر تیمار ۳ تکرار وجود داشت. همچنین تعداد دیگری از مولدین (۵ مولد ماده و ۸ مولد نر) با شرایط مشابه از نتایج حاصل از روش کاربردی مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی اهواز (۱۰ میکروگرم LHRH-A2 به ازاء هر کیلوگرم به همراه هورمون HCG با دوز 200IU/kg برای ماده و ۵ میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم هورمون LHRH-A2 به همراه هورمون HCG با دوز 100IU/kg برای نرها) به عنوان گروه شاهد مرسوم (SH) مورد تزریق قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دادند که کاربرد هورمون LHRH-A3 می تواند باعث رسیدگی نهایی جنسی مولدین فیتوفاگ، تخم ریزی و اسپرم ریزی آن ها شده و بهترین دوز آن برای القاء رسیدگی جنسی مولدین ماده 5mg/kg می باشد. این هورمون دارای اثر مشابهی با هورمون LHRH-A2 بوده و در هیچ کدام از پارامترهای مورد بررسی (میزان مولدین دارای تخم ریزی و اسپرم ریزی، درصد لقاح، درصد تخم گشایی و درصد بقاء لارو تا زمان جذب کیسه زرده) اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).