مقاله مقایسه اثر غذای زنده و کنسانتره اسکرتینگ بر شاخص های تغذیه، رشد، بقا و ترکیبات لاشه بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در آکواریوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر غذای زنده و کنسانتره اسکرتینگ بر شاخص های تغذیه، رشد، بقا و ترکیبات لاشه بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در آکواریوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیره غذایی
مقاله رشد
مقاله بقا
مقاله ترکیب لاشه
مقاله بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جیره های مختلف غذایی اسکرتینگ و غذای زنده (گاماروس و شیرونومیده)، بر برخی فاکتورهای رشد و تغذیه بچه ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) هر یک با سه تکرار و هر تکرار با ۱۰ عدد بچه ماهی با میانگین وزن اولیه (۸٫۲۳±۰٫۲۱) به مدت ۶۰ روز در آکواریوم های ۱۶۰ لیتری، در بخش فیزیولوژی و بیوشیمی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. در طول مدت هشت هفته آزمایش، ماهیان به میزان ۲ درصد وزن بدن و روزانه در یک نوبت (۱۲ ظهر) تغذیه شدند در انتهای دوره پرورش از نظر آماری، در تمامی پارامترها اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05) همچنین در انتهای دوره پرورش، وزن نهایی، طول نهایی، ضریب چاقی (CF)، بیوماس نهایی، میزان تولید، میزان رشد روزانه (GR)، ضریب رشد ویژه (SGR)، شاخص افزایش وزن بدن (BWI)، درصد افزایش وزن بدن، کارایی غذا (FE)، نسبت بازده پروتئین (PER) و بازماندگی در تیمار اسکرتینگ نسبت به تیمار غذای زنده بیشتر بود. همچنین ضریب تبدیل غذایی در تیمار اسکرتینگ پایین تر از تیمار غذای زنده به میزان بود و از نظر آماری دارای اختلاف معنادار بودند (P<0.05) با توجه به یکسان بودن شرایط پرورش می توان اذعان نمود که تغییرات روند رشد متاثر از میزان و کیفیت ترکیب شیمیایی جیره ها باشد بنابر این ماهیان تغذیه شده با جیره ی فرموله شده اسکرتینگ، عملکرد بهتری نسبت به جیره ی غذای زنده داشتند.