مقاله مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیندامایسین هیدروکلراید
مقاله پریودنتیت آپیکال
مقاله داروی داخل کانال
مقاله تریامسینولون استوناید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی پور اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: پوراکبرجهاندیده پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روشهای مختلفی جهت کاهش درد بعد از مراجعه اورژانسی بیماران با پالپیت غیر قابل برگشت به کار می رود، هدف از این مطالعه اثر ضد درد ادنتوپیست و داروی ترکیبی حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، صد و بیست دندان مولر اول یا دوم فک پایین با درد خودبه خود و حساس به دق انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه چهل نفری تقسیم شدند. بعد از آماده سازی کانال ها، بیماران به صورت تصادفی وارد یکی از گروههای مطالعه گردیدند. کانال ریشه ها در گروه اول با داروی داخل کانال ترکیبی، در گروه دوم با ادنتوپیست و در گروه سوم با دارونما پر شدند.بیماران درد خودبه خود و حساسیت به دق خود را روی نمودار Heft-Parker VAS قبل از درمان،۲۴  ساعت و هفت روز بعد از درمان مشخص کردند. در انتها داده ها توسط آزمونهای ANOVA، Tukey و Welch مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران ۲۴ ساعت بعد از جلسه اول بین گروه اول و دوم اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند ولی بین این دو گروه با گروه سوم اختلاف قابل ملاحظه آماری وجود داشت (p<0.001). درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران، هفت روز بعد از جلسه اول بین سه گروه اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند.
نتیجه گیری: کاربرد ادنتوپبست و داروی ترکیبی داخل کانال به طور قابل ملاحظه ای سبب کاهش درد بعد از درمان و حساسیت به دق ۲۴ ساعت بعد از درمان می شود.