مقاله مقایسه اثر ضد باکتری بره موم با چند شوینده متداول کانال دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ضد باکتری بره موم با چند شوینده متداول کانال دندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بره موم
مقاله شستشو دهنده های کانال ریشه
مقاله درمان ریشه
مقاله انتروکوک فکالیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح حمید
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی آیلین
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موفقیت طولانی مدت و قابل پیش بینی در درمان ریشه نیازمند دبریدمان موثر و ضدعفونی کامل کانال ریشه است. هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم به عنوان ماده شستشودهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس و مقایسه آن با چند ماده متداول شستشودهنده داخل کانال بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، تعداد ۶۰ دندان تک کاناله با طول ریشه ۱۳ میلی متر انتخاب و تاج آن ها قطع گردید. سپس نمونه ها پاک سازی و شکل دهی گردیدند و به ۵ گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند و به ترتیب از سدیم هیپوکلریت ۲٫۵ درصد، یدین پتاسیم یدید ۱ درصد، کلرهگزیدین ۰٫۲ درصد، عصاره الکلی بره موم و آب یونیزه استریل (گروه کنترل) به عنوان ماده شستشو دهنده کانال استفاده شد. پس از آن کانال ها با انتروکوک فکالیس آلوده گردید و یک بار کشت انجام شد. سپس نمونه ها مجددا با مواد شستشوی مورد مطالعه شستشو داده شد و کشت تهیه گردید. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ گردیده و برای آنالیز آماری از t-test و One -Way ANOVA در سطح معنی داری ۰٫۰۵=a استفاده گردید.
یافته ها: در کشت اولیه و ثانویه تمامی گروه ها با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند (p value=0.001). در کشت اولیه بین بره موم با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنی داری دیده شد (p value=0.025). در کشت ثانویه بین بره موم با سایر گروه ها و بین یدین پتاسیم یدید با سایر گروه ها بجز هیپوکلریت سدیم (p value=0.116) تفاوت معنی داری دیده شد (p value<0.05). بین کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنی داری دیده شد (p value=0.002).
نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر بره موم نسبت به سایر مواد شستشوی کانال، اثر ضد باکتری بهتری بر باکتری انتروکوک فکالیس دارد. هم چنین تمامی مواد شستشو دهنده مورد استفاده اثر ضد باکتری بیش تری نسبت به آب داشتند.