مقاله مقایسه اثر ضد باکتریایی Diapaste با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ضد باکتریایی Diapaste با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالپکتومی
مقاله انتروکوک فکالیس
مقاله مواد پرکننده کانال ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمیان طوسی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان علی
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام آبادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثر ضدمیکروبی مواد پرکننده کانال در طی درمان پالپکتومی به منظور حذف پاتوژن های باقیمانده در کانال ریشه مهم و ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه مقایسه میزان فعالیت ضد باکتریایی علیه باکتری انتروکوک فکالیس بین یک خمیر جدید از پیش آماده شده جهت پرکردن کانال دندان های شیری از خانواده کلسیم هیدروکساید (Diapaste) با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، جهت ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی از تست مهاری انتشار در آگار استفاده گردید. برای این منظور از ۱۰ پلیت به قطر ۱۰ سانتیمتر که محتوی آگاری به ضخامت چهار میلی متر و حاوی باکتری انتروکوک فکالیس بود٬ استفاده گردید. در هر ظرف، چهار حفره با فواصل یکسان از هم و به قطر پنج میلی متر در آگار ایجاد گردید. در سه حفره، مواد مورد آزمایش (Diapaste، Sealapex و ZOE) و در یک حفره، آب مقطر به عنوان کنترل منفی ریخته شد. پلیت ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد توسط کولیس، برحسب میلی متر اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون های Kruskal-Wallis و Mann- Whitney مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: اختلاف معنی داری بین میانه قطر هاله عدم رشد سه ماده مورد مشاهده شد (P<0.001). میانگین قطر منطقه ممانعت از رشد باکتریایی به طور معنی داری در Diapaste بیشتر از(P<0.001) Sealapex و ZOE (P<0.001) بود.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن محدودیت های یک مطالعه آزمایشگاهی، به نظر می رسد که Diapaste از خاصیت ضدباکتریایی بیشتری نسبت به Sealapex و ZOE برخوردار باشد.