مقاله مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدمیکروبی
مقاله هیپوکلریت سدیم
مقاله عصاره اسفند
مقاله انتروکوک فکالیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زندی هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق مهرجردی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت کلینیکی بیوفیلم های میکروبی در ایجاد عفونت اندودانتیک و نقش شوینده ها در تخریب آنها هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم ۲٫۲۵% در از بین بردن بیوفیلم انتروکوک فکالیس موجود درکانال ریشه دندان است.
روش بررسی: جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی تعداد ۴۵ عدد دندان کشیده شده با فایل دستی شکل دهی شده و پس از اتوکلاو کردن، بیوفیلم انتروکوک فکالیس در کانال ریشه ها کشت داده شد. دندان ها به طور تصادفی به ۳ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه با نرمال سالین، گروه دوم با هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% و گروه سوم با عصاره اسفند و جمعا هر کانال با ۱۵ سی سی محلول شوینده در عرض ۱۵ دقیقه شسته شدند. پس از آن براده عاجی به دست آمده از تراش داخل کانال جمع آوری شده و در نرمال سالین جهت تهیه سوسپانسیون میکروبی حل گردید. در نهایت کشت حاصل از محلول میکروبی جهت شمارش CFU بررسی گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری کروسکال- والیس و من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: کاهش معنی داری در تعداد
CFU در گروه های هیپوکلریت سدیم و عصاره اسفند در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت(p<0.05). اختلاف معنی دار آماری بین گروه های هیپوکلریت سدیم و عصاره اسفند ملاحظه نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% و عصاره اسفند دارای قدرت ضدمیکروبی همسانی بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس می باشند.