مقاله مقایسه اثر ضدقارچ نوعی دهان شویه تجربی فلوکونازول با دهان شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر ضدقارچ نوعی دهان شویه تجربی فلوکونازول با دهان شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسپانسیون ها
مقاله نیستاتین
مقاله فلوکونازول
مقاله کاندیدا آلبیکانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی موسوی سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: خزائلی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: پرداختی دوخانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان کاندیدیازیس دهانی با استفاده از دهان شویه ضدقارچ مزایای زیادی را به همراه دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر نوعی دهان شویه فلوکونازول بر قارچ کاندیدا آلبیکانس و مقایسه آن با دهان شویه نیستاتین بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، دهان شویه فلوکونازول ۱۰ mg/ml با طراحی یک سیستم سوسپانسیون در پایه آبی، فرموله و تهیه شد. تعیین اندازه ذره ای، تغییرات شکل و اندازه ذره ای برای فرمولاسیون سوسپانسیون تهیه شده توسط ویسکومتر بروکفیلد انجام و روند انحلال سوسپانسیون تهیه شده خارجی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از سوسپانسیون دهانی نیستاتین ۱۰۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر موجود در بازار جهت مقایسه استفاده شد. سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس با PTCC5027 از کلکسیون های قارچ ها و باکتری های صنعتی عفونی ایران تهیه شد. نمونه های بالینی کاندیدا آلبیکانس تحت اثر داروهای ضد قارچ سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین به روش فلوسیتومتری و ماکرودیلوشن قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها ثبت و با استفاده از روش توصیفی – مشاهده ای آنالیز شدند. حداقل غلظت مهاری برای هر دو سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین اندازه گیری شد.
یافته ها: سوسپانسیون نیستاتین و سوسپانسیون فلوکونازول ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر قادر به از بین بردن میکروارگانیسم های کاندیدا آلبیکانس می باشند. حداقل غلظت مهاری نیستاتین ۱ به ۴۰ و حداقل غلظت مهاری فلوکونازول ۱ به ۳۰ بود.
نتیجه گیری: سوسپانسیون های فلوکونازول و نیستاتین در غلظت ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر، هر دو قادر به از بین بردن و جلوگیری از رشد کاندیدا آلبیکانس می باشند. در عین حال با توجه به نتایج حداقل غلظت مهاری به دست آمده، نیستاتین در رقت کمتر دارای اثر قوی تری نسبت به فلوکونازول بود و فلوکونازول از این نظر برتری خاصی نسبت به نیستاتین نداشت.