مقاله مقایسه اثر سوکروز، شیر مادر و کرم املا بر درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان رسیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر سوکروز، شیر مادر و کرم املا بر درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان رسیده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد حاد
مقاله نوزاد ترم
مقاله شیر مادر
مقاله کرم EMLA
مقاله محلول سوکروز
مقاله امتیاز DAN

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزنژادروشن پروین
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا یداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپورکچو موسی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی احمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: گلی روشن صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نوزادان در مقایسه با بالغین، نسبت به درد حساس ترند و درد عوارض کوتاه مدت و دراز مدت در آنان دارد. بنابراین تدابیری برای کاهش احساس درد نوزادان ضروری است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر سوکروز، شیرمادر و کرمEMLA  بر درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان ترم بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۲۰ نوزاد ترم مبتلا به هیپربیلی روبینمی انجام شد. تمام نوزادان در شرایط پایدار و مشابه بودند و بطور تصادفی در چهار گروه ۳۰ نفری قرار گرفتند. در گروه اول (شاهد) مداخله ای صورت نگرفت، در گروه دوم و سوم دو میلی لیتر از محلول مورد نظر (سوکروز ۲۵ درصد یا شیر مادر) بوسیله سرنگ در دهان نوزاد ریخته شد و در گروه چهارم پس از مصرف موضعی کرم
EMLA خونگیری انجام شد. همزمان با سوزن زدن امتیاز (Douleur Aigue Nouveau-nescale) DAN و مدت زمان گریه انداره گیری و ثبت شد. شاخص های فیزیولوژی مورد نظر یعنی تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن در خون محیطی، ابتدا و پنچ دقیقه بعد از خونگیری بوسیله پالس اکسی متر اندازه گیری و ثبت شد.
یافته ها: میانگین امتیاز DAN در چهار گروه، شاهد، سوکروز، شیرمادر و کرم املا به ترتیب ۳۱٫۶۳±۲٫۶۲، ۸۷٫۸±۲٫۶، ۵٫۶۳٫ ±۱٫۴ و ۶٫۲۷±۳٫۰۶ بود (p=0.03). امتیاز DAN بین محلول سوکروز و گروه شاهد نسبت به سایر گروه ها ارتباط معنی داری نشان داد (P<0.05). در بررسی شاخص های فیزیولوژی فقط اختلاف آماری معنی داری در تعداد تنفس گروه سوکروز با گروه شاهد بلافاصله پس از مداخله مشاهده شد(p= 0.029)  ولی در سایر متغیرها (مدت زمان گریه، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی) در چهار گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که محلول سوکروز باعث کاهش شدت درد و تعداد تنفس (بلافاصله پس از مداخله) نوزادان میگردد، لذا با توجه به ارزان، سالم و سهل الوصول بودن محلول سوکروز نسبت به سایر روش ها قبل از فرآیندهای تهاجمی مثل خونگیری توصیه می گردد
.