مقاله مقایسه اثر دو نوع پست گلاس فایبر و پست FRC با پوشش زیرکونیا بر مقاومت به شکست در دندان های اندو شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دو نوع پست گلاس فایبر و پست FRC با پوشش زیرکونیا بر مقاومت به شکست در دندان های اندو شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست
مقاله شکست
مقاله مقاومت
مقاله زیرکونیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مقاومت به شکست ریشه دندان های اندو شده، به مقدار زیادی به گونه پست مورد استفاده بستگی دارد . بررسی های انجام شده بر وجود تناقض هایی در میزان مقاومت به شکست ریشه در استفاده از انواع پست های غیرفلزی دلالت دارد. هدف از انجام این بررسی مقایسه اثر ۲ گونه پست غیرفلزی باند شونده با ضریب الاستیسیتی متفاوت بر مقاومت به شکست دندان های اندو شده در برابر نیروهای فشاری بود.
روش بررسی: این بررسی به روش تجربی و در شرایط آزمایشگاهی بر روی ۲۰ دندان پره مولر فک پایین که تاج آن ها قطع شده و تحت درمان ریشه قرار گرفتند انجام شد. دندان ها به صورت تصادفی به ۲ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند . پس از تهیه فضای پست پستهای فایبر RTD و پست های FRC با پوشش زیرکونیا ICE LIGHT در کانال دندان ها سمان شدند. تاج دندان ها با کامپوزیت بازسازی گردید، نمونه ها پس از بازسازی لیگامان پریودنتال و مانت در رزین آکریلی در دستگاه آزمون استحکام تحت نیروی فشاری با زاویه ۹۰ درجه نسبت به محور طولی دندان با سرعت ۱mm/min قرار گرفتند. بعد از مشخص شدن نرمال بودن توزیع داده ها جهت قضاوت آماری از آنالیز آماری One-way ANOVA و T-test استفاده شد.
یافته ها: میانگین مقاومت به شکست در گروهICE LIGHT 865.18±۱۰۶٫۲۴ (N) و در گروه گلاس فایبر ۱۰۸۳٫۱۱±۱۵۶٫۷۴ (N) RTD بود. بالاترین میانگین مقاومت به شکست در گروه گلاس فایبر RTD مشاهده گردید و اختلاف معنی داری ازنظر آماری بین دو گروه مشاهده گردید (۰۰۰۱/۰>P).
نتیجه گیری: پست های FRC با پوشش زیرکونیا به علت ایجاد شکستگی های نامطلوب در دندان باید با احتیاط استفاده شوند بنابراین استفاده از پست های گلاس فایبر برتری دارد.