مقاله مقایسه اثر دو روش درمانی دارویی و غیر دارویی بر بهبود ادم دهانه رحم در مراحل زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دو روش درمانی دارویی و غیر دارویی بر بهبود ادم دهانه رحم در مراحل زایمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادم
مقاله مرحله اول لیبر
مقاله دهانه رحم
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی شوراب ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی شوکت
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری جامی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مشکلات زایمانی، تورم دهانه رحم در مرحله اول زایمان است. اما در مورد روش درمانی مطلوب آن، در منابع معتبر علمی مامایی اطلاعات چندانی وجود ندارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر دو روش درمانی دارویی و غیر دارویی بر بهبود ادم دهانه رحم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از تیر ماه سال ۱۳۹۰ لغایت تیر ماه سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۰ زن مبتلا به ادم دهانه رحم در مرحله اول زایمان در زایشگاه های هاشمی نژاد و ام البنین شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و با توجه به روش درمانی، در دو گروه دارویی (آتروپین، پتدین) و غیردارویی (تکنیک تنفسی و تغییر وضعیت) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و معاینه بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های پیرسون، من ویتنی، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه درمانی از نظر سن، تعداد بارداری و زایمان، تعداد و مدت انقباضات در قبل و بعد از درمان تفاوت آماری معناداری نداشتند. اما مدت بهبود ادم در گروه غیر دارویی کوتاه تر از گروه دارویی بود (
p=0.046).
نتیجه گیری: روش های غیر دارویی به دلیل تسریع بهبود ادم دهانه رحم و ایمنی بیشتر، یک روش درمانی مناسب می باشند.