مقاله مقایسه اثر دهان شویه کلرهگزیدین ۰٫۲ درصد با عصاره سیب بر کاهش استرپتوکوکوس موتانس بزاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دهان شویه کلرهگزیدین ۰٫۲ درصد با عصاره سیب بر کاهش استرپتوکوکوس موتانس بزاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوکوس موتانس
مقاله دهان شویه ها
مقاله کلرهگزیدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی محبوبه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شایع ترین عامل پوسیدگی دندان، باکتری استرپتوکوکوس موتانس می باشد. سال هاست کنترل پوسیدگی دندان با استفاده از دهان شویه ها به عنوان یک روش شیمیایی مطرح است. هدف از این تحقیق مقایسه اثر ضد باکتری دهان شویه کلرهگزیدین با عصاره سیب به عنوان یک دهان شویه طبیعی بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، نمونه بزاق ۲۰ فرد به محیط کشت جامد منتقل شد. سپس ۱۰ فرد به عنوان گروه ۱ از کلرهگزیدین و ۱۰ فرد به عنوان گروه ۲ از عصاره سیب استفاده کردند. مجددا از بزاق نمونه برداری شده و به محیط کشت جامد منتقل شدند. تعداد کلونی های رشد یافته در هر گروه قبل و بعد از استفاده از دهان شویه ها شمارش و با یکدیگر مقایسه گردید. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت (۰٫۰۵=a).
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین تعداد کلونی ها قبل از استفاده از دهان شویه ها وجود ندارد (۰٫۸۶۲=p value)، اما میانگین تعداد کلونی ها بعد از مداخله در گروه ۱ (۰٫۰۰۱>p value) و در گروه ۲ (۰٫۰۰۲=p value) کاهش معنادار یافت. کاهش در میانگین تعداد کلونی ها در گروه کلرهگزیدین به طور معناداری بیش تر از گروه عصاره سیب بود (۰٫۰۰۱>p value). درصد کاهش کلونی ها بعد از مداخله دهان شویه ها در گروه ۱، ۹۲٫۸ درصد و در گروه ۲، ۵۴٫۵ درصد بود.
نتیجه گیری: عصاره سیب می تواند به عنوان یک ماده ضد میکروبی موثر در محیط دهان به کار رود، اگرچه هم چنان کلرهگزیدین به عنوان دهان شویه استاندارد دارای اثر ضد باکتری بیش تری در دهان است.