مقاله مقایسه اثر داکسی سایکلین با شیرین بیان بر پریودنتیت مزمن- مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر داکسی سایکلین با شیرین بیان بر پریودنتیت مزمن- مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پریودنتیت مزمن
مقاله داکسی سایکلین
مقاله شیرین بیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودپورمتشکر طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد شیرین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان تعدیل میزبان (HMT) روشی نوین است که به عنوان درمان جانبی بیماری های پریودنتال به کار می رود. از طرفی قرص شیرین بیان حاوی عصاره ای است که می تواند اثرات ضد التهابی داشته باشد و از طرفی دیگر به دلیل تمایل بیشتر بیماران به مصرف داروی گیاهی، لازم دانستیم تا به مقایسه اثر قرص شیرین بیان با داکسی سایکلین بر روی پریودنتیت مزمن بپردازیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی مداخله ای، ۴۵ بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط انتخاب شدند. برای بیماران شاخص پلاک، عمق پاکت (PD)، از دست رفتن چسبندگی (CAL) و خونریزی حین پروب زدن (BOP) ثبت شد. سپس جرمگیری و تسطیح سطح ریشه انجام گرفت و بیماران به ۳ گروه مساوی تقسیم شدند: روزانه، به گروه اول یک عدد کپسول داکسی سایکلین ۲۰ میلی گرم، به گروه دوم یک عدد قرص شیرین بیان۴۹۰ میلی گرم و به گروه سوم یک عدد کپسول دارونما داده شد و پس ازشش هفته، مجددا متغیر های فوق برای بیماران ثبت گردید. با استفاده از آزمون های مجذور کای، T زوجی، آنالیز ANOVA یک طرفه تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شد.
یافته ها: میانگین PD، CAL و BOP پس از درمان در هر سه گروه به طور معنی داری کاهش یافته بود. (P<0.05) اختلاف میانگین PD، CAL و BOP بین دو گروه داکسی سایکلین و شیرین بیان معنادار نبود. به ترتیب (P=0.54)، (P=0.74) و (P=0.64).
نتیجه گیری : شیرین بیان همانند داکسی سایکلین شاخص های کلینیکی پریودنتال را در پریودنتیت مزمن کاهش می دهد.