مقاله مقایسه اثر توانبخشی و درمان ترکیبی دسته بازی و توانبخشی بر سفتی مفصلی دست مبتلا در بیماران دچار سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر توانبخشی و درمان ترکیبی دسته بازی و توانبخشی بر سفتی مفصلی دست مبتلا در بیماران دچار سکته مغزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله همی پلژی
مقاله دسته بازی
مقاله توانبخشی
مقاله سفتی مفصل دست
مقاله Wrist Robo Hab

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدوزیری پوپک
جناب آقای / سرکار خانم: بحرپیما فرید
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزآبادی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمیلی آریان
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ناتوانایی های به جا مانده از سکته مغزی در اندام فوقانی مشکلات عملکردی ماندگارتری دارد. استفاده از دسته های بازی به عنوان وسیله ای برای تولید تحریکات ارادی با اهداف درمانی، روش جدیدی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر توانبخشی و درمان ترکیبی دسته بازی و توانبخشی بر سفتی مفصلی دست مبتلا در بیماران دچار سکته مغزی انجام شد.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی ۱۲ بیمار دچار همی پلژی اسپاستیک ناشی از سکته مغزی حاد و مزمن انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه ۶ نفری توانبخشی و استفاده کاذب از دسته بازی (کنترل) و درمان ترکیبی دسته بازی و توانبخشی (مداخله) قرار گرفتند. درمان ۳ بار در هفته طی ۱۰ جلسه انجام گردید. سپس سفتی مفصل هنگام حرکت فلکشن – اکستنشن مچ دست و سوپینیشن – پرونیشن ساعد، قبل و بعد از درمان با روش Wrist Robo Hab ارزیابی شد.
یافته ها: مقاومت عضلات فلکسور مچ دست و عضلات پروناتور گروه مداخله در انتهای مطالعه کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05)؛ اما این کاهش در گروه کنترل و در مقایسه دو گروه مداخله و کنترل از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بین دو روش توانبخشی مرسوم و روش ترکیبی دسته بازی و توانبخشی به منظور درمان سفتی مفصل دست بیماران دچار همی پلژی اسپاستیک ناشی از سکته مغزی تفاوتی وجود ندارد.