مقاله مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در سوخت و ساز و فعالیت ورزشی از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی تمرین مقاومتی
مقاله آمادگی جسمانی
مقاله بازیکنان فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینو فراس
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نیا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دمیرچی ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو الگوی تمرین مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان جوان فوتبال بود.
روش پژوهش: برای این منظور، ۳۹ فوتبالیست عضو لیگ برتر سوریه به صورت تصادفی انتخاب شده و به ۳ گروه (هر گروه ۱۳ بازیکن)، کنترل (سن: ۰٫۶±۱۷٫۷۶ سال، وزن: ۴±۷۱٫۹ کیلوگرم، قد: ۵±۱۷۶٫۲ سانتی متر، ۴۰٫۷±۱٫۴ :VO2max میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه)، تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح (سن: ۰٫۷۳±۱۸٫۱۶ سال، وزن: ۷٫۳±۷۳٫۸ کیلوگرم، قد: ۵٫۸±۱۷۶٫۱ سانتی متر، ۴۲٫۳±۳٫۶ :VO2max میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه) و تمرین مقاومتی با الگوی هرمی دوگانه (سن ۰٫۶۳±۱۷٫۴۶ سال، وزن: ۶±۷۱٫۹ کیلوگرم، قد: ۶٫۷±۱۷۶٫۱ سانتی متر، VO2max: 2±۲/۴۱ میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های هرمی مسطح و هرمی دوگانه به مدت ۸ هفته و هفته ای ۳ جلسه (علاوه بر تمرینات عادی روزانه لیگ) در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کردند. شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی آزمودنی های گروه کنترل فقط تمرین عادی روزانه لیگ را انجام می دادند. آزمودنی ها قبل و بعد از ۸ هفته تمرین مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: قدرت عضلانی و سطح مقطع عرضی ران پس از ۸ هفته تمرین مقاومتی در هر دو گروه هرمی مسطح و هرمی دوگانه، به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) با این حال در مورد سطح مقطع بازو، فقط در گروه تمرین هرمی مسطح تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0.05). همچنین، تفاوت معنی داری بین این دو گروه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0.05). هر دو الگوی باردهی، تغییرات معنی داری در BMI و درصد چربی بدن آزمودنی ها ایجاد نکردند.
نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که تمرینات هرمی دوگانه و مسطح در افزایش قدرت و یا حجم عضلانی مزیتی نسبت به هم ندارند و این امر نظریه های موجود را مبنی بر برتری تمرینات هرمی دو گانه برای کسب قدرت و حجم عضلانی بیشتر در ورزشکاران را به چالش می کشد. از این رو، برای کسب اطمینان بیشتر و نتیجه گیری قاطع تر، نیاز به انجام تحقیقات بیشتر می باشد.