مقاله مقایسه اثر تمرینات قدرتی سنتی با تمرینات قدرتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی در دختران جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تمرینات قدرتی سنتی با تمرینات قدرتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی در دختران جوان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله انسداد عروق
مقاله عملکرد
مقاله قدرت عضلانی
مقاله استقامت عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کاخک سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مقدم اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوه مرضیه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه اثر تمرینات مقاومتی همراه با انسداد عروق با تمرینات مقاومتی سنتی بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی دختران جوان بود. به این منظور ۴۳ دختر جوان به سه گروه تمرین مقاومتی سنتی (تمرین با شدت 70-%80 1RM،۱۴  نفر)، تمرین مقاومتی همراه با انسداد عروق (تمرین با شدت  20-%30 1RMهمراه با بستن تورنیکت لاستیکی به دور قسمت پروگزیمال ران، ۱۶ نفر) و گروه کنترل (۱۳ نفر) تقسیم شدند. تمرین شامل سه حرکت باز شدن زانو، پرس پا و هاک پا در چهار ست تا حد خستگی به مدت هشت هفته بود. قبل و بعد از تمرینات، آزمون های قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، توان بی هوازی، توان انفجاری و استقامت قلبی-عروقی به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از افزایش معنی دار قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان انفجاری ((P<0.05 در گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل بود. بین گروه های تجربی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین در استقامت قلبی – عروقی و توان بی هوازی بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). می توان گفت تمرینات مقاومتی با انسداد عروق با شدت کم اثری مشابه تمرینات مقاومتی سنتی شدید بر قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان انفجاری عضلات پا در دختران جوان دارد. بنابراین می توان این تمرینات را به طور موفقیت آمیزی جایگزین تمرینات مقاومتی سنتی در دختران جوان کرد.