مقاله مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیکلوفناک
مقاله مورفین
مقاله تسکین درد
مقاله آپاندکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فر موسی الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آمدنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد بعد از آپاندکتومی، رایج ترین نارضایتی بیماران می باشد. شایع ترین درمان آن، استفاده از مسکن های مخدر است. عوارض جانبی آن ها، محققان را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر، بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب گردند. این پژوهش، با هدف مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین در بیماران آپاندکتومی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، یک کارآزمایی بالینی است که بر روی ۶۰ بیمار تحت عمل جراحی آپاندکتومی صورت گرفت. جامعه پژوهش، بیماران آپاندکتومی شده بین ۴۹-۱۵ سال بودند که درسال ۱۳۹۱ در بیمارستان امدادی شهید دکتر بهشتی شهرستان سبزوار بستری شده بودند. جهت انجام پژوهش، واحدها در دو گروه ۳۰ نفره به صورت تصادفی سه سوکور قرار گرفته و به گروه اول مسکن مخدر و به گروه دوم دیکلوفناک داده شد. بر اساس مقیاس استاندارد عددی درد، در ساعت اول پس از دریافت دارو، درد بیماران بررسی شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و کای دو توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ با سطح معناداری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بین دو گروه دریافت کننده دیکلوفناک و مورفین در تسکین درد یک ساعت بعد از عمل، اختلاف معناداری مشاهده نشد (
p=0.098)، ولی در نیم ساعت بعد آن، اختلاف معنادار بود (p=0.001)، به طوری که میزان درد، نیم ساعت بعد از تزریق دیکلوفناک (۲٫۲۶)± ۵٫۰۴ کمتر از آمپول مورفین (۱٫۳۰) ± ۶٫۴۷ بود.
نتیجه گیری: داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی در تسکین درد بعد از آپاندکتومی موثرترند. لذا برنامه ریزی های اساسی برای تغییر در این وضعیت و جایگزینی آن ها با اوپیوئیدها توصیه می شود.