مقاله مقایسه اثر تزریق توام اسید آسکوربیک و آگونیست گیرنده D2 دوپامین (بروموکریپتین) با آسکوربیک اسید در پوسته هسته اکومبنس بر اضطراب موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تزریق توام اسید آسکوربیک و آگونیست گیرنده D2 دوپامین (بروموکریپتین) با آسکوربیک اسید در پوسته هسته اکومبنس بر اضطراب موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید اسکوربیک
مقاله هسته اکومبنس
مقاله بروموکریپتین
مقاله اضطراب
مقاله ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسید آسکوربیک در بیشتر نواحی مغز پستانداران به خصوص هسته اکومبنس یافت می شود. مطالعات قبلی نشان داده است که اسید آسکوربیک موجب کاهش اضطراب می شود، به دلیل رابطه اسید آسکوربیک و هسته اکومبنس با اضطراب در این تحقیق نقش تزریق اسید آسکوربیک، بروموکریپتین و تزریق توام آنها در پوسته هسته اکومبنس بر اضطراب موش های صحرایی نر به وسیله پلاس میز مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه از ۷۰ سر موش صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی ۲۷۰-۲۲۰ گرم در ۱۰ گروه کنترل، اسید آسکوربیک ۴۸mg/rat/side و ۲۴، ۱۲)، بروموکریپتین ۲۵mg/rat/side و ۱۲٫۵)، اسید آسکوربیک و بروموکریپتین ۲۵mg/rat/side) و ۲۴) و شم اسید آسکوربیک، بروموکریپتین، اسید آسکوربیک و بروموکریپتین استفاده شد. پس از عمل جراحی استریوتاکس و بهبودی، داروها با حجم یک میکرولیتر تزریق شدند. ۳۰ دقیقه پس از تزریق حیوان در پلاس میز قرار گرفته و شاخص های اضطراب (درصد زمان سپری شده در بازوی باز و درصد تعداد ورود به بازوی باز) توسط ماز بعلاوه ای شکل مرتفع به مدت ۵ دقیقه ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تزریق داخل پوسته هسته اکومبنس اسید آسکوربیک دوز۲۲۳٫۲۸±۱۵٫۴۴ (۲۴mg/rat/side) ، دوز(p<0.001) 248.73±۱۲٫۵۷ (۴۸ mg/rat/side) و بروموکریپتین دوز(p<0.001) 235.87±۱۷٫۴۵ (۱۲٫۵ mg/rat/side)  و دوز (p<0.05) 175.57±۲۰٫۸۹ (۲۵ mg/rat/side) تزریق توام آن دو ۱۵٫۹۹± (p<0.001) 228.24در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش معنی دار درصد زمان سپری شده در بازوی باز گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تزریق اسید آسکوربیک و بروموکریپتین و همچنین تزریق توام آنها در پوسته هسته اکومبنس موجب کاهش اضطراب شده و بعضی از پارامترهای اضطرابی را به صورت وابسته به دوز و بعضی پارامترهای دیگر را غیر وابسته به دوز کاهش می دهند.