مقاله مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کوله سیستکتومی با لاپاراسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کوله سیستکتومی با لاپاراسکوپی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندانسترون
مقاله متوکلوپرامید
مقاله کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
مقاله تهوع و استفراغ بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری اصل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده فر خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تهوع و استفراغ بعد از عمل از عوارض عمده بعد از بیهوشی عمومی بوده و بدون مداخله پیشگیرانه در حدود یک سوم بیماران تحت بیهوشی عمومی رخ می دهد. هدف از این تحقیق مقایسه اثر اندانسترون و متوکلوپرامید در کاهش تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک بود.
روش کار: در این مطالعه ۹۰ بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک بصورت تصادفی در سه گروه ۳۰ نفره تقسیم و برای گروه اول ۱۰ mg متوکلوپرامید، گروه دوم ۴ mg اندانسترون و گروه کنترل ۲cc نرمال سالین قبل از شروع بیهوشی تزریق شد. پس از خاتمه جراحی، بیماران از نظر عوارض بیهوشی در ریکاوری، تهوع و استفراغ در ریکاوری و در ۶ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار spss18 مورد پردازش قرار گرفته و با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان بروز کلی تهوع در گروه پلاسبو %۶۶٫۷، در گروه متوکلو پرامید %۴۳٫۳ و در گروه اندانسترون %۳۳٫۳ بود که تفاوت فقط بین گروه اندانسترون با پلاسبو از لحاظ آماری معنی دار بود (P=0.019).
میزان بروز کلی استفراغ در گروه پلاسبو %۵۶٫۷، در گروه متوکلوپرامید %۲۰ و در گروه اندانسترون %۲۶٫۷ بود که تفاوت بین گروه پلاسبو با هر دو گروه متوکلوپرامید (P=0.007) و اندانسترون (P=0.035) از لحاظ آماری معنی دار بود ولی دو گروه مداخله باهم تفاوت معنی داری نداشتند(P=0.12) . همچنین دریافت کلی داروی ضد تهوع در گروه اندانسترون (%۴۰) نسبت به گروه های متوکلوپرامید (%۶۳٫۳) و پلاسبو (%۶۶٫۷) کمتر بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.07).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هر دو داروی متوکلو پرامید و اندانسترون نسبت به پلاسبو در کاهش کلی استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک موثرند. در مقایسه این دو دارو، میزان اثربخشی اندانسترون در کاهش تهوع بیشتر از مترکلوپرامید بوده ولی در کاهش استفراغ بعد از عمل تفاوت معنی داری بین این دو دارو مشاهده نشد.