مقاله مقایسه اثر برنامه تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی مردان غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر برنامه تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی مردان غیرفعال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متابولیسم استراحتی
مقاله ترکیب بدنی
مقاله تمرین هوازی
مقاله تمرین مقاومتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری یداله
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نیا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اراضی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اطلاعات در مورد متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی برای تعریف برنامه تغذیه مناسب، تعادل انرژی و کنترل وزن مهم می باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر برنامه تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی مردان غیرفعال بود.
روش بررسی: ۲۸ نفر دانشجوی غیرفعال به صورت تصادفی به سه گروه، برنامه تمرین هوازی (۸ نفر) تمرین مقاومتی (۱۰ نفر) و شاهد (۱۰ نفر) تقسیم شدند. برنامه های تمرین هوازی (دویدن، ۳ جلسه در هفته، با شدت ۶۵ الی ۸۵ درصد HRmax) و مقاومتی (۳ جلسه در هفته، ۱۱ گروه عضلانی، ۳ نوبت با ۶۵ درصد ۱RM) به مدت ۶ هفته به اجرا درآمد. قبل و بعد از اجرای برنامه های تمرینی میزان متابولیسم استراحتی، ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها تعیین شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میزان متابولیسم استراحتی در گروه تمرین مقاومتی افزایش معنی داری داشت (P<0.05)، و نیز کاهش معنی داری در میزان متابولیسم استراحتی گروه تمرین هوازی مشاهده شد (P<0.05). در گروه شاهد تغییر معنی داری در میزان متابولیسم استراحتی مشاهده نشد. البته وقتی متابولیسم استراحتی به طور نسبی بر حسب توده بدون چربی محاسبه شد، هیچ تغییر معنی داری در مقدار متابولیسم استراحتی گروه ها مشاهده نشد. بعد از برنامه تمرین هوازی کاهش معنی داری در کلیه عوامل ترکیب بدن به وجود آمد. اما پس از برنامه تمرین مقاومتی افزایش معنی داری در مقدار توده بدون چربی بدن و BMI و کاهش معنی داری در درصد چربی بدن و توده چربی بدن مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، کاهش وزن بیشتر به مقدار انرژی مصرفی تمرین ارتباط داشته باشد تا نوع تمرین و بین استفاده از تمرینات هوازی و مقاومتی در افزایش متابولیسم استراحتی و کاهش وزن تفاوت چندانی وجود ندارد.