مقاله مقایسه اثر برداشتن لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در جراحی های متداول و کاهش میزان عفونت و باز شدن زخم های جراحی در بیماران پرخطر جراحی های زنان و مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر برداشتن لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در جراحی های متداول و کاهش میزان عفونت و باز شدن زخم های جراحی در بیماران پرخطر جراحی های زنان و مامایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باز شدن زخم
مقاله برش جراحی
مقاله عفونت زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوالی نازلی
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نژاد بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ملاح فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت زخم، یک عفونت باکتریال در محل برش جراحی است که در ۱٫۲-۷٫۱ درصد جراحی ها و ۱۵-۳ درصد سزارین ها رخ می دهد. جهت پیشگیری از عفونت، روش های مختلفی پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل و تکنیک صحیح جراحی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه برش لایه ای از جلد و زیر جلد در هنگام ترمیم جدار شکم به دنبال عمل جراحی در کاهش میزان عفونت زخم انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال ۱۳۹۱ بر روی ۷۴۰ بیمار داوطلب انواع جراحی های زنان و سزارین که در خطر بالای عفونت زخم بودند، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند و در یک گروه، ترمیم محل برش جراحی به صورت متداول انجام شد و در گروه دوم، لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش، برداشته شد. یافته های بالینی عفونت زخم طی ۱۰ روز پس از جراحی، بررسی و مقایسه شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های تی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه مداخله و شاهد از نظر متغیرهای قبل از عمل شامل سن، وزن، قد و توزیع فراوانی عوامل خطر عفونت زخم، تفاوت آماری معنی داری نداشتند (
p>0.05). در گروه مداخله، ۲۸ نفر (%۷٫۴) و در گروه شاهد، ۴۵ نفر (%۱۲٫۱) از افراد به عفونت زخم مبتلا بودند، که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.04). از بین عوامل خطر عفونت زخم، مداخله مورد نظر تنها در گروه بیماران چاق نسبت به گروه شاهد تفاوت آماری معنی داری در کاهش میزان عفونت زخم ایجاد کرد (p<0.05).
نتیجه گیری: برش لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در هنگام ترمیم جدار به دنبال جراحی های زنان و مامایی توانست به وضوح میزان عفونت زخم را به ویژه در حضور عامل خطر چاقی کاهش دهد.