مقاله مقایسه اثر بخشی دو تکنیک ترمیم فتق مغبنی به روش لیختن اشتاین و کوگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر بخشی دو تکنیک ترمیم فتق مغبنی به روش لیختن اشتاین و کوگل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترمیم فتق مغبنی
مقاله لیختن اشتاین
مقاله کوگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عسکرپور شهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج دو روش ترمیم لیختن اشتاین و کوگل در بیماران مبتلا به فتق مغبنی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی ۴۲ بیمار مبتلا به فتق مغبنی با میانگین سنی ۴۹٫۹±۱۱ سال وارد مطالعه و به طور تصادفی به دو گروه ترمیم کوگل و لیختن اشتاین تقسیم شدند. بیماران در طی عمل جراحی از نظر طول برش جراحی، مدت زمان عمل، بروزهماتوم، سروما، عفونت، احتباس ادراری و اختلالات حسی ناحیه اینگوئینال بوسیله آزمون t مستقل و آزمون دقیق فیشر مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که طول برش و زمان عمل جراحی در روش کوگل به طور معنی داری کمتر از لیختن اشتاین بود (P<0.001) سایر متغیرها تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P>0.05).
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه ترمیم فتق به روش کوگل می تواند روش جایگزین مناسب و ایمن برای روش متداول لیختن اشتاین میباشد.