مقاله مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش دندانپزشکی
مقاله پست پیش ساخته
مقاله صوتی تصویری
مقاله کامپازیت
مقاله تقویت شده
مقاله فیبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده هیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدجو ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه در امر تدریس ابزارهای مختلفی مانند تصاویر، نوارهای شنیداری و ویدیوئی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش بالینی در میزان نیل به اهداف آموزشی رشته ترمیمی برای دانشجویان دندانپزشکی بود.
مواد و روشها: در این مطالعه مداخله ای ۷۰ نفر از دانشجویان سال ۵ دانشکده دندانپزشکی مشهد شرکت کردند. دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند. نمایش بالینی یک فرایند درمانی برای یک گروه و فیلم آموزشی همان فرایند بالینی برای گروه دیگر به نمایش درآمد. دانشجویان هر دو گروه در یک آزمون شرکت کردند. همچنین نظرات دانشجویان توسط پرسشنامه جمع آوری شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و توسط آزمون t-student و کای دو انجام گرفت.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین نمره افرادی که فیلم آموزشی را مشاهده کردند بیشتر از افرادی بود که آن را از طریق نمایش بالینی دیدند و اختلاف معنی داری در این زمینه بین دو گروه مشاهده شد (P=0.008). با در نظر گرفتن عدد ۷ به عنوان نمره قابل قبول، ۴۴ نفر از کل دانشجویان نمره ۷ یا بالای ۷ کسب کردند که ۱۶ نفر مربوط به گروه نمایش بالینی و ۲۸ نفر مربوط به گروه فیلم آموزشی بودند. از این جهت اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (P=0.003). بیشتر دانشجویان دیدن فیلم های آموزشی را به جلسات شلوغ نمایش بالینی ترجیح دادند.
نتیجه گیری: استفاده از فیلم آموزشی منجر به کسب نمره آزمون بالاتر در مقایسه با نمایش بالینی می گردد.