مقاله مقایسه اثر آنی و کوتاه مدت (۱۲ جلسه ای) ویبراسیون کل بدن بر تحریک پذیری موتورنورونهای نخاع در مردان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آنی و کوتاه مدت (۱۲ جلسه ای) ویبراسیون کل بدن بر تحریک پذیری موتورنورونهای نخاع در مردان جوان سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبراسیون کل بدن
مقاله منحنی فراخوانی رفلکس H
مقاله عضله سولئوس
مقاله تمرین کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: کهریزی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: قبایی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با وجود استفاده گسترده از ویبراسیون کل بدن (Whole Body Vibration) بویژه در سالهای اخیر، مکانیسم نوروفیزیولوژیک درگیر در آن بخوبی درک نشده است و نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات تسهیلی و یا مهاری آن متفاوت است. هدف این مطالعه مقایسه اثر آنی (یک جلسه ای) و کوتاه مدت (۱۲ جلسه ای) ویبراسیون کل بدن برتحریک پذیری موتورنورونهای نخاع در مردان جوان سالم بود.
روش بررسی: ۱۰ مرد جوان سالم غیر ورزشکار (با میانگین سنی ۲٫۲۳±۲۶٫۱) داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. افراد در جلسات شم در وضعیت نیمه اسکوات روی ویبراسیون خاموش ایستادند و سپس با فاصله دو هفته ای تمرین ویبراسیون در همان وضعیت نیمه اسکوات با فرکانس ۳۰ هرتز و دامنه ۳ میلی متر در وضعیت روشن دستگاه انجام شد. جلسات تمرین (شم و ویبراسیون) ۱۲ جلسه (۳ جلسه در هفته) و هر جلسه شامل ۴ ست ۱ دقیقه ای بود که هر هفته ۱ست به برنامه تمرینی اضافه شد. منحنی فراخوانی رفلکس H عضله سولئوس قبل و بعد از جلسه اول و دوازدهم در هر دو برنامه تمرینی شم و ویبراسیون ثبت شد. پارامترهای مورد بررسی، شیب صعودی منحنی فراخوانی، دامنه و شدت تحریک آستانه و قله، دامنه موج M در حضور H و نسبت Hmax/Mmax بود.
یافته ها: اثر آنی ویبراسیون در جلسه دوازدهم، سبب کاهش معنی دار دامنه آستانه رفلکس و افزایش معنی دار شدت لازم برای ثبت دامنه قله شد (P=0.05). تمرین کوتاه مدت ویبراسیون، سبب کاهش معنی دار شدت لازم برای ثبت آستانه منحنی فراخوانی سولئوس شد (P=0.01).
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اثر مهاری تمرین آنی ویبراسیون کل بدن روی تحریک پذیری موتورنورونهای نخاع است. به نظر می رسد تمرین کوتاه مدت ویبراسیون در تسهیل منحنی فراخوانی موثر است و یا سبب افزایش حساسیت دوکهای عضلانی شده است.