مقاله مقایسه اثر آنتی باکتریال سطح اپی تلیال و مزانشیمال پرده آمنیون بر اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آنتی باکتریال سطح اپی تلیال و مزانشیمال پرده آمنیون بر اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرده آمنیون
مقاله عوامل ضد باکتری
مقاله سطح مزانشیمال
مقاله سطح اپی تلیال
مقاله سویه باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاصی طهرانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پیروی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرده آمنیون انسانی به علت ویژگی های منحصر به فرد، در زمینه های مختلف پزشکی و مهندسی بافت کاربردهای فراوانی دارد. یکی از این ویژگی ها خاصیت آنتی باکتریال آن بوده که می تواند در جلوگیری از عفونت های پس از سوختگی و جراحی حایز اهمیت باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر آنتی باکتریال آمنیون بر روی سویه های مختلف باکتریایی و مقایسه این اثر در دو سمت پرده آمنیون انجام شد.
روش بررسی: در این تحقیق اثر آنتی باکتریال پرده آمنیون بر روی ۳ سویه باکتریایی استاندارد Escherichia coli ATCC 25922 و Staphylococcus aureus ATCC 25923 و Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 و ۲ سویه بالینی E.coli T3) E.coli و E.coli T4) مورد بررسی قرار گرفت و میزان حساسیت در هر مورد اندازه گیری شد. برای اندازه گیری اثر ضدمیکروبی از روشی مشابه Disk DiffusionTest استفاده شد که در آن بافت آمنیون به عنوان آزادکننده آنتی بیوتیک، در سطح آگار کشت داده شده قرار گرفت. بررسی های آماری توسط آزمون واریانس و توکی انجام شد.
یافته ها: مجاورت پرده آمنیون با سویه های Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 و ۲ سویه بالینی E.coli باعث بروز هاله عدم رشد شد. تشکیل هاله عدم رشد در سویه های Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 و ۲ سویه بالینی E.coli، به سطح اپی تلیال یا مزانشیمال پرده آمنیون ارتباطی نداشت.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، به نظر می رسد نوع سویه باکتریایی مورد استفاده می تواند در میزان بروز اثر آنتی باکتریال پرده آمنیون نقش داشته باشد. علاوه بر این، احتمالا دو سطح اپی تلیال و مزانشیمال پرده آمنیون دارای اثر آنتی باکتریال مشابه است.