مقاله مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم، ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم، ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل آنتی باکتریال
مقاله کلسیم هیدروکساید
مقاله آنتروکوک فکالیس
مقاله درمان کانال ریشه
مقاله دیکلوفناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرسلی اهری علی
جناب آقای / سرکار خانم: خبیری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه با هدف تعیین اثرات آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم، ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، سوسپانسیون باکتریایی انتروکوک فکالیس در محیط آگار خونی، روی ۵۶ دیسک استریل روی سطح آگار قرار گرفت.دیسک ها در ۷ گروه هشت تایی به مدت یک ساعت در برابر دیکلوفناک سدیم، استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک، دیکلوفناک سدیم-استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک تغییر یافته، کلسیم هیدروکساید و نرمال سالین در معرض قرار گرفتند. بعد از این مدت، فعالیت ضدمیکروبی داروها از طریق شستشوی دیسک ها به تعداد پنج بار در سالین بافردار قطع شده و واحدهای تشکیل دهنده کلونی (CFU) باکتری های انتروکوک فکالیس باقیمانده در دیسک ها شمارش گردید و در گروه های مختلف با آزمون های kruskal wallis و Mann-U-Whitney تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: تری آنتی بیوتیک و استرپتومایسین، کلیه گونه های انتروکوک فکالیس را از بین برده و بعد از آنها، تری آنتی بیوتیک تغییر یافته، دیکلوفناک سدیم استرپتومایسین، دیکلوفناک سدیم و کلسیم هیدروکساید بیشترین توانایی باکتری کشی را نشان دادند و بین آنها تفاوت معنی داری دیده شد. (p<0.004) جایگزینی دیکلوفناک سدیم با ماینوسایکلین در ترکیب تری آنتی بیوتیک موجب کاهش معنی داری خصوصیات ضدباکتری دارو گردید. (P<0.002).
نتیجه گیری: خصوصیات آنتی باکتریال داروی ضدالتهابی دیکلوفناک سدیم در مقایسه با کلسیم هیدروکساید برعلیه بیوفیلم انتروکوک فکالیس به صورت آشکاری بیشتر بوده و می توان در شرایط کلینیکی آن را جایگزین کلسیم هیدروکساید نمود.