مقاله مقایسه اثر آماده سازی مینای دندان به کمک لیزر Er, Cr:YSSG و کاربرد دو نوع باندینگ با روش رایج کلینیکی بر ریزنشت یک نوع شیارپوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آماده سازی مینای دندان به کمک لیزر Er, Cr:YSSG و کاربرد دو نوع باندینگ با روش رایج کلینیکی بر ریزنشت یک نوع شیارپوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبنده ها
مقاله ریزنشت
مقاله شیارپوش ها
مقاله لیزر
مقاله مینای دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحرخیزان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فکرآزاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کسرایی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی صوفی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی نیا فرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: موفقیت کلینیکی شیارپوش به قابلیت آن در فراهم نمودن سلامت مارژین بطوری که مانع ریزنشت شود، بستگی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر آماده سازی مینای دندان به کمک لیزر Cr:YSSG Er, و کاربرد دو نوع باندینگ با روش رایج کلینیکی بر ریزنشت یک نوع شیارپوش بود.
روش کار: در این مطالعه تجربی ۶۰ دندان پره مولر انسانی بر اساس روش آماده سازی به ۳ گروه مساوی تقسیم شدند: ۱) اچ با ژل اسید فسفریک ۳۵% ۲) ترکیب لیزر
Er, Cr:YSSGو کاربرد ادهزیو سلف- اچ Adhese)) 3 ترکیب لیزر Er, Cr:YSSGو کاربرد عامل چسباننده (Margin Bond). تمام شیارها توسط شیارپوش Helioseal F طبق دستور کارخانه سازنده مسدود شدند. نمونه ها تحت چرخه حرارتی ۵۰۰ سیکل در دمای ۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته و سپس در محلول فوشین بازی ۰٫۵ درصد بمدت ۲۴ ساعت غوطه ور شدند. پس از برش، ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۴۰ برابر ارزیابی شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی یو در سطح معنی داری ۰٫۰۵ انجام گردید.
نتایج: در گروه ۱ و گروه ۲ به ترتیب ۲۰% و ۱۵% نمونه ها هیچ گونه نفوذ رنگی را نشان ندادند. در گروه ۳ تمام نمونه ها دچار ریزنشت شدند. بین گروه های ۱ و ۲ از نظر ریزنشت تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (
P=0.976). میانگین رتبه ریزنشت در گروه ۱ در مقایسه با گروه ۳ (P=0.016) و نیز در گروه ۲ نسبت به گروه ۳ (P=0.009) بطور قابل ملاحظه ای کمتر بود.
نتیجه نهایی: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که آماده سازی سطحی مینا پیش از قرار دادن شیار پوش با استفاده از لیزر Er, Cr:YSSGهمراه با یک ادهزیو سلف- اچ می تواند مشابه با روش معمول اچ اسیدی مانع از ریزنشت شود.