مقاله مقایسه اثر آسپیرین، پلاویکس و ترکیب آن ها در بقای فلپ پوستی تصادفی در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آسپیرین، پلاویکس و ترکیب آن ها در بقای فلپ پوستی تصادفی در رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلپ
مقاله فلپ پوستی تصادفی
مقاله ایسکمی
مقاله نکروز فلپ
مقاله آسپیرین
مقاله پلاویکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی نوراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی فرخ کامران
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام میرسپهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فلپ تصادفی در جراحی ترمیمی کاربرد زیادی دارد و نکروز آن از مشکلات جراحی پلاستیک است. داروهای سیستمیک و موضعی زیادی برای جلوگیری از این عارضه توصیه می شود. در این مطالعه اثر آسپیرین و پلاویکس و هم چنین اثر ترکیب دو دارو بر بقای فلپ پوستی تصادفی در رت بررسی شد.
روش بررسی: ۴۰ رت به طور تصادفی به چهار گروه ده تایی تقسیم شدند. پس از بیهوشی عمومی فلپ های ۱۱×۳cm در پشت تمام رت ها ایجاد شد. سپس در یک گروه روزانه ۱۰۰ mg/kg آسپیرین خوراکی به مدت یک هفته و در گروه دیگر پلاویکس روزانه ۲۵ mg/kg خوراکی به مدت یک هفته تجویز شد. در گروه سوم آسپیرین به علاوه پلاویکس با دوز مشابه گروه اول و دوم به مدت یک هفته استفاده شد. حیوانات گروه چهارم به عنوان گروه کنترل بوده و دارویی دریافت نکردند. پس از هفت روز سطح فلپ تحت اندازه گیری و محاسبات مورفولوژی قرار گرفت. از میانگین و انحراف معیار جهت توصیف داده ها و از آزمون آنالیز واریانس جهت مقایسه گروه ها استفاده شد.
یافته ها: میانگین میزان زنده بودن فلپ پوستی تصادفی (نسبت سطح زنده فلپ به سطح کل ×۱۰۰) در گروه کنترل ۶۲٫۴۹%، در گروه آسپیرین ۶۴٫۰۴%، در گروه پلاویکس ۶۵٫۰۹% و در گروه ترکیبی ۶۴٫۰۶% بود. مقایسه اختلاف میانگین بین گروه ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه های مطالعه با گروه کنترل وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: مصرف آسپیرین، پلاویکس و ترکیب آن ها تاثیر قابل توجهی بر بقای فلپ پوستی تصادفی نداشت.