مقاله مقایسه اثر آدامس کتوپروفن وآدامس بنزوکائین در کاهش دردهای ارتودنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آدامس کتوپروفن وآدامس بنزوکائین در کاهش دردهای ارتودنسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله حرکت دندان توسط ارتودنسی
مقاله کتوپروفن
مقاله بنزوکائین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان لادن
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نیا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: عاملی نازیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد حین درمان ارتودنسی ممکن است اثر نامطلوبی بر روند همکاری بیمار بگذارد. مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثر دو آدامس کتوپروفن و بنزوکائین در کاهش درد بیماران طی درمان ارتودنسی انجام شده است.
روش بررسی: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور انجام شد. به همین منظور سی بیمار با دامنه سنی ۱۵-۲۵سال که در جلسات قبلی درد گزارش کرده بودند، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و به هر گروه یکی از سه نوع آدامس (کتوپروفن، بنزوکائین و کنترل) داده شد، همه بیماران هر سه نوع آدامس را با لحاظ دوره Wash-out دریافت کردند. پس از آموزش لازم، بیماران درد خود را دو و شش ساعت بعد، شب ملاقات، روزهای دوم، سوم و هفتم درVisual analogue scale صد قسمتی ثبت کردند. آزمونهای Friedman و Wilcoxon signed rank برای مقایسه میانگین درد به کار رفت.
یافته ها: میانگین درد در هر دو جنس و تمام گروهها کاهش یافت که این روند کاهش درد معنی دار بود. (p=0.017) بررسیهای آماری شاخص درد بر اساس معیارVAS نشان داد که اگرچه میانگین درد در گروه بنزوکائین در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر بود با این حال با آنالیـزهای آماری Friedman و Wilcoxon signed rankرابطـه معنی دار با آدامس کتـوپروفن فقط در دو ساعت اول مشاهده شد. (p=0.042) ولی هر دو در تمامی زمانها به جز روز هفتم نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری بهتر بودند.
نتیجه گیری: آدامسهای کتوپروفن و بنزوکائین به صورت معناداری در کاهش درد بیماران موثرند.