مقاله مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی و گروه درمانی شناختی بر فرایندهای تنظیم هیجانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی و گروه درمانی شناختی بر فرایندهای تنظیم هیجانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی فراتشخیصی
مقاله گروه درمانی شناختی
مقاله تنظیم هیجانی
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بیرشک بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: غرایی بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی با گروه درمانی شناختی سنتی بر عواطف مثبت و منفی و فرایندهای تنظیم هیجانی بود.
روش: ۳۳ نفر از دانشجویانی که نشانه های تحت بالینی اضطراب و افسردگی داشتند، به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در هشت جلسه گروهی دو ساعته شرکت کردند.
یافته ها: در هر دو گروه، روش درمانی بر مولفه های تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی اثرگذار بود. تحلیل کوواریانس نشان دهنده اثربخشی بیشتر گروه درمانی فراتشخیصی بر بهبود ارزیابی مجدد (P=0.01) و افزایش عاطفه مثبت (P=0.001) بود.
نتیجه گیری: اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی بر بهبود عاطفه مثبت و تنظیم هیجانی بیش از گروه درمانی شناختی است. کاربردهای بالینی این یافته مورد بحث قرار گرفته است.