مقاله مقایسه اثربخشی هپارین معمولی و هپارین با وزن مولکولی پایین در پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی پس از کرانیوتومی در بیماران مبتلا به تومور مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی هپارین معمولی و هپارین با وزن مولکولی پایین در پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی پس از کرانیوتومی در بیماران مبتلا به تومور مغزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز ورید عمقی
مقاله هپارین معمولی
مقاله کلگزان
مقاله تومور مغزی
مقاله کرانیوتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین منصور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: ابریشم کار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ترکاشوند مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اثناعشری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کرانیوتومی با توجه به مستعد کردن بیماران به بی حرکتی، پس از عمل عاملی خطرساز برای ایجاد ترومبوز وریدی محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر دو روش درمان رایج برای پیشگیری از ترومبوز وریدی شامل هپارین معمولی ((unfractionated و هپارین با وزن مولکولی کم (کلگزان) در پیشگیری از این عارضه است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در اصفهان انجام شد، تعداد ۱۵۴ بیمار که به علت تومور مغزی مورد عمل جراحی کرانیوتومی قرار گرفته در دو گروه تقسیم و مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه اول از ۴۸ ساعت بعد از عمل کلگزان به میزان ۴۰ mg/d به صورت زیرجلدی تجویز شد. بیماران در گروه دوم از ۴۸ ساعت بعد از عمل، هپارین unfractionated به میزان۵۰۰۰ IU/12h  به صورت زیرجلدی دریافت کردند و نتایج در نرم افزار با کمک آزمون های t-test و Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، جنس و بیماری های زمینه ای بین دو گروه مشاهده نشد (.(P>0.05 طی مطالعه ۱۴ مورد (۱۸٫۲%) ترومبوز وریدهای عمقی تحت بالینی در گروه هپارین و ۳ مورد (۳٫۹%) در گروه کلگزان مشاهده شد (P=0.011). هیچ کدام از بیماران در پیگیری پس از کرانیوتومی دچار خونریزی داخل مغزی نشدند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کلگزان نسبت به هپارین unfractionated در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی پس از کرانیوتومی در بیماران مبتلا به تومور مغزی موثرتر و ایمن تر است.