مقاله مقایسه اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله معلمان پژوهنده
مقاله معلمان غیرپژوهنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کابینی مقدم سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به دنبال بررسی مقایسه ای اثربخشی معلمان پژوهنده با غیرپژوهنده استان گیلان در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ بود. روش تحقیق علی – مقایسه ای و نوع آن توصیفی بود. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری ۲۲۱۲۸ نفره معلمان به تعداد ۴۴۹ نفر (۱۱۸ نفر معلم پژوهنده و ۳۳۱ نفر معلم غیرپژوهنده) در یک تحقیق که از روش های نمونه گیری شمارش کامل (برای پژوهنده ها) و تصادفی طبقه ای (برای غیرپژوهنده ها) گزینش شده بودند به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته با ۴۰ گویه ای در طیف ۴ درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری ابزار بر اساس اظهار نظر متخصصان علوم تربیتی بود و اعتبار آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۷ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح استنباطی از آزمون t با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که در سطح خطای ۵ درصد در خصوص فرضیه های اول (دستیابی به اهداف اعتقادی)، دوم (دستیابی به اهداف اخلاقی)، پنجم (دستیابی به اهداف اجتماعی)، ششم (دستیابی به اهداف زیستی)، هفتم (دستیابی به اهداف سیاسی) و هشتم (دستیابی به اهداف اقتصادی) بین اثربخشی معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده تفاوت معنی داری وجود داشت. اما در مورد فرضیه های سوم (دستیابی به اهداف علمی آموزشی) و چهارم (دستیابی به اهداف فرهنگی هنری) بین اثربخشی معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده تفاوت معنی داری وجود نداشت.