مقاله مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی معلم
مقاله تربیت معلم
مقاله معلمان تربیت معلم
مقاله معلمان حق التدریس
مقاله مدیران آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بود. ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود. که به صورت طیف لیکرت طراحی گردید. نمونه تحقیق مدیران مدارس راهنمایی مناطق ۸، ۱۳ شهر تهران بود، که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در نهایت، بر اساس جدول مورگان از میان ۱۲۰ مدیر، ۹۲ مدیر به عنوان نمونه اصلی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و …) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) دو گروه استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۰ بدست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که با ۹۵ درصد اطمینان بین اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان حق التدریس از نظر مدیران مدارس راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، در خصوص شاخص های پنجگانه تشکیل دهنده اثربخشی، اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در چهار شاخص دانش علمی، تجربه، تعامل و همکاری، تدریس مطلوب تفاوت وجود دارد و در شاخص مسوولیت پذیری تفاوت معناداری ملاحظه نگردیده و از این نظر، هر دو گروه حد مسوولیت پذیری نزدیک به یکدیگر را نشان دادند.