مقاله مقایسه اثربخشی طول دو دوره آموزش در مورد اصلاح الگوی مصرف روغن های خوراکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی طول دو دوره آموزش در مورد اصلاح الگوی مصرف روغن های خوراکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله رفتار
مقاله آموزش
مقاله اثربخشی
مقاله روغن های خوراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدرضازاده انسیه
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوز فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: کوشا حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودپور فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشیان فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: آل مولانا محمدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: شانشین محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: واسطی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو دوره از آموزش های کوتاه مدت بر روی سطح دانش و رفتار الگوی مصرف روغن های خوراکی بخشی از اقشار جامعه انجام شد.
روش کار: از زنان و برخی از مردان خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی شهر تبریز، ۴ گروه جهت مطالعه مداخله ای آموزشی گروهی، به روش نمونه گیری تصادفی – خوشه ای انتخاب گردیدند. یک گروه ۹۰ نفره در ۳ جلسه آموزشی (n=90) (گروهA ) و گروه ۸۶ نفری دیگر در ۵ جلسه آموزشی (n=86) (گروهB ) شرکت کردند. همچنین ۹۰ زن به عنوان گروه کنترل (گروه C) و ۶۵ مرد از همسران گروه های تحت آموزش (گروه های A و B)، به عنوان گروه کنترل دیگر (گروه M) انتخاب گردیدند. با استفاده از پرسشنامه، سطح دانش و رفتار افراد مورد مطالعه قبل و ۲ ماه بعد از مداخله آموزشی ارزیابی گردید. همچنین اثربخشی دو دوره آموزشی مورد مقایسه قرار گرفت. روش های آماری t-test، Paired t-test و ANOVA مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: میانگین امتیازات سطح دانش گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمرات سطح رفتار گروه ها کمتر از ۵۰% امتیازات بود [گروه A: 49.3±۱۶٫۵، گروه B: 44.3±۱۷٫۷، گروه C: 43.57±۱۳٫۵ و گروه M: [50.51±۱۸٫۶۶٫ میانگین امتیازات سطح دانش و رفتار زنان گروه A و B بعد از آموزش، افزایش معنی داری را نسبت به قبل از اجرای آموزش نشان داد [به ترتیب: ۷۹٫۴±۲۳٫۶ و ۸۳٫۲۰±۲۱٫۵ (p<0.001)[. مقایسه میانگین اثربخشی آموزش بر سطح دانش و رفتار دو گروه A و B معنی دار نبود (به ترتیب: p=0.27 و p=0.09) ولی اثربخشی آموزش بر سطح دانش و رفتار گروه های مورد مداخله نسبت به گروه کنترل زنان (گروه C) و مردان (گروه M) معنی دار بود (p=0.0001).
نتیجه گیری: سطح دانش زنان و رفتار زنان در مورد الگوی مصرف مناسب روغن ها خوراکی قبل از مداخله آموزشی در حد مطلوب نبود. آموزش های کوتاه مدت بر سطح دانش و رفتار زنان اثربخش بود.