مقاله مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مساله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۸۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مساله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی آموزشی
مقاله روش ابداعانه حل مساله
مقاله روش بارش مغزی
مقاله تفکر خلاق
مقاله خلاقیت
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله آموزش مجازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: پژوهش های حوزه خلاقیت در سال های اخیر بسیار فزونی یافته است. به خصوص که گرایش به خلاقیت سازمانی با رویکردهای تربیتی با رشد چشمگیری همراه بوده است.
هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مساله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در نیمسال اول تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بوده است.
روش: روش تحقیق در پژوهش مذکور، تجربه ایی با در نظر داشتن گروه آزمایش و کنترل بود. گروه آزمایش و کنترل شامل دانشجویان آموزش یادگیری الکترونیکی در نیمسال اول سال تحصیلی (۸۹-۱۳۸۸) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده است. طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل از دو گروه آزمودنی تشکیل شد. هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند، اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون و دومین به وسیله پس آزمون صورت گرفت. به منظور تشکیل گروه ها محقق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نیمی از آزمودنی ها را در گروه اول (۳۰ نفر) و نیمی دیگر را در گروه دوم (۳۰ نفر) جایگزین نمود، دو گروهی که به این ترتیب تشکیل شد مشابه هم بود و اندازه گیری متغیر وابسته (خلاقیت) برای هر دوی آنها در یک زمان و تحت یک موقعیت صورت گرفت. حجم نمونه برای دانشجویان آموزش الکترونیکی طبق فرمول ۶۰ نفر محاسبه شد، ابزار اندازه گیری پرسشنامه خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) و همچنین مقایسه نمرات دانشجویان تحت آموزش با روش ابداعانه حل مساله و بارش مغزی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و به منظور کنترل تاثیر نمرات پیش آزمون بر نمرات پس آزمون دو گروه، مقایسه دو گروه از روش آماری کوواریانس و به منظور بررسی میزان اثربخشی دو متغیر مستقل بر میزان خلاقیت از آزمون آماری تی (t) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد رویکردهای جدید خلاقیت مثل روش ابداعانه حل مساله نسبت به رویکردهایی چون بارش مغزی به خصوص در زمینه آموزش مجازی موثر واقع می شوند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مزبور به ترتیب فرضیه ها عبارتست از: ۱- وجود تاثیر معنادار دوره مهارت های تفکر خلاق با روش بارش مغزی، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان تایید می شود. ۲- وجود تاثیر معنادار دوره مهارت های تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مساله، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان تایید می شود. ۳- وجود تاثیر معنادار و مثبت دوره مهارت های تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مساله، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان در مقایسه با روش بارش مغزی تایید می شود.