مقاله مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله کیفیت زندگی
مقاله عزت نفس
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله تمرینات ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرسوار محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرتاش علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی شهین
جناب آقای / سرکار خانم: کوشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانلو فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: سیداحمدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد در مقایسه با شیوه های معمول است.
مواد و روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی، از میان مراجعه کنندگان به مرکز ترک اعتیاد کنگره شصت، تعداد ۶۰ بیمار به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول ۳۰ نفر از افرادی بودند که پس از سم زدایی در برنامه های ورزشی شرکت نداشته و فقط درمان های دارویی و مشاوره دریافت می کردند، گروه دو، ۳۰ نفر از افرادی بودند که علاوه بر درمان های دارویی و مشاوره پس از سم زدایی در برنامه های ورزشی شرکت داشتند. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه های مربوط به کیفیت زندگی و عزت نفس پاسخ دادند. نهایتا اطلاعات با استفاده از آزمون های تی دو گروه مستقل و وابسته از طریق نرم افزار SPSS 16 در سطح معناداری (p<0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: گروه ها در پیش آزمون به لحاظ کیفیت زندگی (p=0.87، t=2.011) و عزت نفس (p=0.49، t=0.65) با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند، اما در پس آزمون گروه های دارای تمرین ورزشی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل دارای کیفیت زندگی (p=0.002، t=-3.27) و عزت نفس (p=00.007، t=-2.81) بهتری بودند. همچنین مشاهده شد که، هر دو گروه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری (p<0.001) به لحاظ کیفیت زندگی و عزت نفس بهبود یافته بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیمارانی که علاوه بر دارو درمانی از روشهای ترکیبی مانند فعالیت منظم ورزشی با شدت متوسط استفاده کرده اند، بهبود بیشتری در کیفیت زندگی و عزت نفس از خود نشان دادند.