مقاله مقایسه اثربخشی دو روش آرمیدگی عضلانی و حل مساله شناختی بین فردی (ICPS) بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بازتوانی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی دو روش آرمیدگی عضلانی و حل مساله شناختی بین فردی (ICPS) بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بازتوانی قلبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرمیدگی عضلانی
مقاله حل مساله شناختی بین فردی (ICPS)
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله بیماران بازتوانی قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: کماسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی معصوم علی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پیش زمینه و هدف: اختلالات روان پزشکی خصوصا اضطراب و افسردگی اکثرا به صورت عوارض یا اختلالات همراه در مبتلایان بیماری قلبی رخ می دهند. این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی دو روش آرمیدگی عضلانی و حل مساله شناختی بین فردی (ICPS) بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بازتوانی قلبی انجام گرفت.
مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی با گروه کنترل است. جامعه پژوهش ۳۵ نفر از بیماران بازتوانی قلبی را شامل می شد که در بهار سال ۱۳۸۹ به بخش بازتوانی بیمارستان قلب و عروق امام علی (ع) شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. به جز دو نفر که شرایط لازم را برای شرکت در پژوهش نداشتند ۳۳ نفر باقیمانده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه ۱۱ نفر) قرار گرفتند. سپس گروه های آزمایشی طی ۸ جلسه تحت آموزش آرمیدگی عضلانی یا روش حل مساله شناختی بین فردی (ICPS) قرار گرفتند. مقیاس اضطراب کتل و پرسشنامه افسردگی بک ابزارهای اندازه گیری مورداستفاده بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA)، آزمون باکس و آزمون تعقیبی ویلکز لامبدا و با استفاده از نرم افزار SPPS16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: تاثیر روش های مداخله بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران قلبی معنادار بود. بین روش های مداخله در کاهش اضطراب و افسردگی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: استفاده از درمان های روان شناختی می تواند با کاهش میزان اضطراب و افسردگی در بیماران بازتوانی قلبی باعث همکاری درمانی بیشتر آن ها با کادر درمان و ارتقاء روحیه آن ها شده و به سلامت آن ها در آینده کمک کند.