مقاله مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و روان درمانی معنوی – مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بر کاهش اضطراب آشکار دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و روان درمانی معنوی – مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بر کاهش اضطراب آشکار دانشجویان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب آشکار
مقاله رفتار درمانی شناختی
مقاله معنویت
مقاله مذهب
مقاله روان درمانی معنوی – مذهبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی – مذهبی با تاکید بر آموزه های اسلام بر کاهش میزان اضطراب آشکار دانشجویان پسر خوابگاهی انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی های بالینی بود. با اجرای آزمون اضطراب آشکار Cattels به منظور غربال گری، از بین دانشجویان خوابگاهی ساکن در خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی (در سال تحصیلی ۸۶-۸۷) که دارای اضطراب بودند، تعداد ۴۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در سه گروه، به عنوان گروه آزمایشی اول (مداخله رفتار درمانی شناختی)، گروه آزمایشی دوم (مداخله روان درمانی معنوی – مذهبی) و گروه شاهد قرار گرفتند. اعضای گروه های آزمایشی هر یک در ۱۲ جلسه مداخله درمانی به صورت گروهی ۲ ساعت در هفته شرکت کردند و در گروه شاهد هیچ مداخله ای انجام نشد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین دو شیوه درمانی در کاهش میزان اضطراب آشکار دانشجویان تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو شیوه درمانی به طور معنی داری (P<0.01) در کاهش میزان اضطراب آشکار دانشجویان موثر بود.
نتیجه گیری: تاکید بر آموزه های اسلامی در قالب روان درمانی معنوی – مذهبی نیز همانند روش های شناختی رفتاری می تواند در کاهش اضطراب مفید واقع گردد.