مقاله مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و روش ترکیبی بر بهبود افسردگی معتادان تحت درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و روش ترکیبی بر بهبود افسردگی معتادان تحت درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی رفتاری
مقاله متادون درمانی
مقاله درمان ترکیبی
مقاله افسردگی
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: مجتبایی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: علی مهدی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و روش درمان ترکیبی بر بهبود افسردگی افراد معتاد تحت درمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش همه افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی دو شهرستان استان تهران در سال ۱۳۹۱ بود. نمونه پژوهش ۴۰ آزمودنی (مرد) بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه (۱۰ نفر در هر گروه) قرار گرفتند و هر گروه با روش درمانی مورد نظر که شامل درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و درمان ترکیبی بود تحت درمان قرار گرفتند، ولی گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. پیش و پس از دوازده هفته درمان، همه شرکت کنندگان با پرسشنامه افسردگی بک (بک، ۲۰۰۰) و مصاحبه بالینی مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان داد که هر سه شیوه درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و درمان ترکیبی، در مقایسه با گروه گواه، در بهبود افسردگی موثر بوده اند (P<0.001). همچنین نتایج نشان داد که بین اثربخشی متادون درمانی و روش ترکیبی بر میزان افسردگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین هر دو شیوه درمانی بر میزان افسردگی موثر واقع می شوند.