مقاله مقایسه اثربخشی ترامادل هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم با پتدین بر کاهش درد ناشی از رنال کولیک حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی ترامادل هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم با پتدین بر کاهش درد ناشی از رنال کولیک حاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتدین
مقاله ترامادل
مقاله دیکلوفناک
مقاله کولیک کلیوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان کبری
جناب آقای / سرکار خانم: مدینه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خیری سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از درمان های انتخابی جهت رفع درد رنال کولیک حاد تجویز داروهای مخدراست، ولی نیاز به مصرف دارویی کم عارضه تر همیشه احساس می شود. هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی ترامادل هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم با پتدین بر کاهش درد ناشی از رنال کولیک حاد بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی  150بیمار 60-15 ساله با حمله حاد کولیک کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهر کرد انتخاب شدند. بیماران به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول مداخله ۷۵ میلی گرم دیکلوفناک سدیم از راه عضلانی، گروه دوم مداخله ۵۰ میلی گرم ترامادل هیدروکلراید از راه عضلانی و گروه کنترل ۵۰ میلی گرم پتدین عضلانی (درمان کلاسیک) دریافت کردند. شدت درد جهت تمام گروه ها در بدو ورود بیمار به اورژانس و قبل از تجویز دارو، سپس ۱۵، ۳۰ و 60 دقیقه بعد از شروع درمان با استفاده از پرسشنامه مک گیل اصلاح شده، اندازه گیری و ثبت شدند. سپس بیماران به مدت یک ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، آنالیز واریانس و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در دقایق ۳۰، ۱۵ و ۶۰ پس از تجویز دارو میانگین شدت درد در سه گروه کاهش یافت. کمترین میزان درد در گروه کنترل و بیشترین میزان درد در گروه ترامادل دیده شد. دیکلوفناک نسبت به پتدین و ترامادل عوارض جانبی کمتر را به همراه داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: دیکلوفناک در کاهش درد بیماران مبتلا به رنال کولیک موثر است و نسبت به پتدین و ترامادل عوارض کمتری دارد و جانشین مناسبی برای پتدین می باشد.